การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01  โครงสร้าง

02  ข้อมูลผู้บริหาร

03  อำนาจหน้าที่

04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05  ข้อมูลการติดต่อ

06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

07  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08  Q&A      

09  Social Network  (Facebook , Line)

การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

10  แผนดำเนินงานประจำปี

11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การให้บริการ

14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  (ไม่มี) 

15  ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ (บริการผ่านเว็บไซต์)

16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  (ไม่มี) 

17  E-Service (ไม่มี) 

การบริหารเงินงบประมาณ

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18  แผนดำเนินงานประจำปี

19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  (ไม่มี) 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

43  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

44  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

45  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

46  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  - สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

47  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

48  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ